استاد داوود فیاضی (1)
استاد داوود فیاضی (1)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
46
8.74 MB
892
استادرضارضایی‌پایور (1)
استادرضارضایی‌پایور (1)
آواز: استاد رضا رضایی پایورسنتور: امید داورزنیتنبک: مجید داورزنی
11
35
8.41 MB
810
اشکان کمانگری (1)
اشکان کمانگری (1)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
33
8.72 MB
982
عبداله وطن دوست
عبداله وطن دوست
آواز: عبدالله وطن دوست
تار: بهنام خواجوی
14
17
8.69 MB
587
استادداوود فیاضی (2)
استادداوود فیاضی (2)
آواز: استاد داوود فیاضی

تارنواز : بهاره فیاضی
9
20
5.82 MB
773
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
استاد رضا رضایی‌پایور (2)
آواز: استاد رضا رضایی پایور

سنتور: امید داورزنی

تنبک: مجید داورزنی
10
24
8.09 MB
769
اشکان کمانگری (2)
اشکان کمانگری (2)
آواز: اشکان کمانگری
سنتور: حسین حراج زاده
10
28
5.96 MB
881