اکبر رضوانی
اکبر رضوانی
آواز: اکبر رضوانی
نی: محسن ایروانی فر
9
24
8.82 MB
908
امیر مداح
امیر مداح
آواز: امیر مداح
نی: حسن جعفرتبار
15
34
7.67 MB
986
رسول رهو
رسول رهو
آواز: رسول رهو
نی: حمید رضا زبردست
15
20
7.04 MB
940
استاد قاسم رفعتی
استاد قاسم رفعتی
آواز: استاد قاسم رفعتی
5
32
8.7 MB
1134
استاد جهاندار
استاد جهاندار
آواز: استاد علی جهاندار
6
83
6.15 MB
1283
حسین نوریانی
حسین نوریانی
آواز: حسین نوریانی
نی: حامد خانکشی
14
20
7.63 MB
853
علی رضا حاجی طالب
علی رضا حاجی طالب
آواز: علی رضا حاجی طالب
نی: حامد خانکشی
12
17
8.49 MB
912