عیسی فرزان راد (1)
عیسی فرزان راد (1)

آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
22
6.58 MB
1213
محمد میثم علی گو(1)
محمد میثم علی گو(1)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
11
20
8.25 MB
875
استاد مخدوم(2)
استاد مخدوم(2)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
14
30
8.29 MB
952
استاد محمدتقی سعیدی(2)
استاد محمدتقی سعیدی(2)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
39
7.01 MB
946
عیسی فرزان راد (2)
عیسی فرزان راد (2)
آواز: عیسی فرزان راد
سه تار: یاسین خزایی
9
35
7.29 MB
1116
محمد میثم علی گو(2)
محمد میثم علی گو(2)

آواز: محمد میثم علی گو
سه تار: سجاد سعیدی
نی: اصغر برقعی
8
30
7.76 MB
938
استاد محمدتقی سعیدی(1)
استاد محمدتقی سعیدی(1)

آواز: استاد محمدتقی سعیدی
تار: استاد شهرام میرجلالی
12
55
6.9 MB
1009
خسرو علیزاده
خسرو علیزاده

آواز: خسرو علیزاده
تار: حبیب فتحی
15
17
5.55 MB
872
حسین رضا اسدی
حسین رضا اسدی

آواز: حسین رضا اسدی
سنتور: مهدی مرتضایی
15
17
9.6 MB
865
استاد مخدوم(1)
استاد مخدوم(1)

آواز: استاد محمود مخدوم
تار: مجید پایدار
11
44
7.69 MB
1006