علی و محمد سعیدی
علی و محمد سعیدی

آوازخوانان : علی سعیدی و محمد سعیدی
تار: علی نعمت الهی
14
23
9.69 MB
881
استاد سیدرضا طباطبایی
استاد سیدرضا طباطبایی


آواز: استاد سیدرضا طباطبایی

نی: استاد حسن منصوری

تار: استاد سعید مزدک

23
46
9.34 MB
933
بهروز افشار
بهروز افشار

آواز: بهروز افشار
تار: ساسان بازگیر
14
15
8.83 MB
822
مهدی نظری
مهدی نظری

آواز: مهدی نظری
تار: صابر نظرگاهی
19
15
9.78 MB
831
سیاوش شکوریان
سیاوش شکوریان

آواز: سیاوش شکوریان
نی: عرفان شهرآبادی
17
39
9.97 MB
1224