کاظم واعظی
کاظم واعظی

آواز: کاظم واعظی
نی: حسن جعفری تبار
کاظم واعظی
16
8.53 MB
991
علیرضا مهدی زاده
علیرضا مهدی زاده

آواز: علیرضا مهدی زاده
کمانچه: امین پرویز زاده
تنبک: حامد حبیب پور
17
27
7.96 MB
923
داوود حاجی حیدری (1)
داوود حاجی حیدری (1)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
11
12
9.8 MB
818
استاد فاضل جمشیدی
استاد فاضل جمشیدی

آواز: استاد فاضل جمشیدی
سنتور: استاد حسین پرنیا
تنبک: پژمان پرنیا
15
44
7.33 MB
979
مصطفی حامدی
مصطفی حامدی

آواز :مصطفی حامدی
تار: امین میراحمدی
17
14
7.91 MB
856
داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری

آواز: داوود حاجی حیدری
داوود حاجی حیدری
12
5.12 MB
847
داوود حاجی حیدری(2)
داوود حاجی حیدری(2)

آواز: داوود حاجی حیدری
تار: فرامرز کلانتری
10
17
8.52 MB
829