فریبرز مصطفوی
فریبرز مصطفوی

آواز: فریبرز مصطفوی
ویولن: احمدرضا صمدی
14
14
9.29 MB
776
رشید شاکری مقدم(1)
رشید شاکری مقدم(1)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
25
7.5 MB
822
هادی محمدی(1)
هادی محمدی(1)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
14
6.79 MB
784
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(1)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
12
29
8.99 MB
890
رامین بحیرایی
رامین بحیرایی

آواز: رامین بحیرایی
سنتور: مسعود نجفی
تنبک: سیاوش عبدی پیربازاری
15
15
9.39 MB
831
رشید شاکری مقدم(2)
رشید شاکری مقدم(2)

آواز: رشید شاکری مقدم
سه تار: آرش قربانی
10
28
7.08 MB
831
هادی محمدی(2)
هادی محمدی(2)

آواز: هادی محمدی
تار: وحید مهرگان
نی: محمد تقوی
10
15
6.81 MB
796
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)
استاد عبدالکریم پاک سیرت(2)

آواز: استاد عبدالکریم پاک سیرت
ویولن: استاد مهران مهتدی
تار: محمد ثابت راد
تنبک: علی ظفری
15
24
8.73 MB
915