علی مشهوری
علی مشهوری

آواز: علی مشهوری
سه تار: فرشید خویی
14
23
9.71 MB
798
منصور جمعه زاده
منصور جمعه زاده

آواز: منصور جمعه زاده
تار: امیرحسین احمدخانی
16
27
9.59 MB
791
علیرضا سپهوند
علیرضا سپهوند

آواز: علیرضا سپهوند
4
11
4.5 MB
762
وحید تاج (2)
وحید تاج (2)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
15
25
8.4 MB
866
محمود نوروزی
محمود نوروزی

آواز: محمود نوروزی
تار: احمد دهقان
17
25
9.45 MB
876
رهام خورشیدوند
رهام خورشیدوند

آواز: رهام خورشیدوند
سنتور: علیرضا سپهوند
کمانچه: همایون پشتدار
17
16
9.61 MB
778
وحید تاج (1)
وحید تاج (1)

آواز: وحید تاج
تار: استاد کیوان ساکت
تنبک: علی اکبر خادم
12
33
9.04 MB
915