سیدجواد موسوی
سیدجواد موسوی

آواز: سیدجواد موسوی 
تار: سیدعلی مصطفوی 
12
13
9.26 MB
455
مهران بهاری
مهران بهاری

آواز: مهران بهاری
تار: کیارش ترکمان
15
6
9.63 MB
405
امیر رضایی
امیر رضایی

آواز: امیر رضایی
سنتور: محمد سلطاندوست 
تنبک: علی زینعلی 
13
4
9.53 MB
407
اجرای ویژه استاد کریم صالح عظیمی(2)
اجرای ویژه استاد کریم صالح عظیمی(2)


آواز: استاد کریم صالح عظیمی

تار: بهزاد رواقی 
10
9
9.93 MB
498
امیر شرفیان
امیر شرفیان

آواز: امیر شرفیان 
سه تار: وحید اسدیان فعلی
تنبک: خسرو عینی تاری
16
13
9.68 MB
443
کیوان حسنی
کیوان حسنی

آواز: کیوان حسنی 
سه تار: ادیب تیرانداز 
18
5
9.89 MB
404
اجرای ویژه استاد کریم صالح عظیمی(1)
اجرای ویژه استاد کریم صالح عظیمی(1)


آواز: استاد کریم صالح عظیمی

تار: بهزار رواقی 
18
9.11 MB
515