علی اصغر فروزانفر
علی اصغر فروزانفر

آواز: علی اصغر فروزانفر
سنتور: محمود نوذری
12
3
6.7 MB
352
مهدی اصغرپور
مهدی اصغرپور

آواز: مهدی اصغرپور
نی: داریوش قانع
تار: پیمان آعلی
12
6
5.43 MB
363
سید محمود موسوی
سید محمود موسوی

آواز: سیدمحمود موسوی
تار: مهدی احمدپور
12
5
6.68 MB
365
اجرای ویژه حسین علیشاپور
اجرای ویژه حسین علیشاپور


آواز: حسین علیشاپور

کمانچه: استاد هادی منتظری 
10
14
5.27 MB
601
مهرداد جعفری
مهرداد جعفری

آواز: مهرداد جعفری
سنتور: مصطفی فارغی
12
3
6.69 MB
342
مسعود مدنی
مسعود مدنی

آواز: مسعود مدنی
تار: فرشاد خزایی
12
6
7.49 MB
360