علیرضا تاجیک
علیرضا تاجیک
آواز :علیرضا تاجیک

تار: آنارام زهرایی

تنبک:ماهور زمانه پور
25
0
5.71 MB
287
حمیدرضا خدادادی
حمیدرضا خدادادی
آواز:حمیدرضا خدادادی

تار:سروش نبوی
25
0
8.61 MB
290
اجرای ویژه پوریا اخواص1
اجرای ویژه پوریا اخواص1
آواز و قیچک : پوریا اخواص

تنبک : سینا خشک بیجاری
25
1
8.49 MB
282
اجرای ویژه پوریا اخواص2
اجرای ویژه پوریا اخواص2
آواز و قیچک : پوریا اخواص

تنبک : سینا خشک بیجاری
25
1
5.15 MB
287
شروین مقیمی
شروین مقیمی
آواز:شروین مقیمی

تار:عیسی زارعی
25
1
9.39 MB
298
سید مهدی بهشتی
سید مهدی بهشتی
آواز:سید مهدی بهشتی

سه تار: علیرضا سامانی

کمانچه:مرتضی میرباقری
25
0
9.82 MB
278